Rozumiemy potrzeby biznesu dlatego też świadczymy pomoc w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oraz doradztwa w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności i bieżącego funkcjonowania firmy.

Świadczymy również usługi prawne na rzecz organizacji społecznych i organizacji pożytku publicznego.

Zdobyta i stale poszerzana wiedza pozwala nam zaproponować Państwu szeroki wachlarz usług we wskazanych dziedzinach prawa.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w wielu dziedzinach prawa.
Zakres świadczonych usług obejmuje m.in:

 • zastępstwo przed sądami i organami,
 • sporządzanie pism, opinii prawnych,
 • windykacja należności,
 • pomoc prawna w uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych,
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów,
 • udzielanie porad prawnych, konsultacji,
 • udział w negocjacjach,
Prawo cywilne
 • sprawy dotyczące własności i innych praw rzeczowych,
 • służebności przesyłu,
 • sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • ustalenia istnienia lub nieistnienia czynności prawnej,
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o zadośćuczynienie, naprawienie szkody,
 • sprawy dotyczące sporów na tle wykonywania umów,
 • sprawy z zakresu umów najmu, kredytu, leasingu,
 • zabezpieczanie wierzytelności (poręczenia, przystąpienia do długu, cesja wierzytelności, gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe, weksel etc.)
 • sprawy związane z prawem budowlanym oraz nieruchomości,
Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • podział majątku wspólnego,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • rozwód i separacja,
Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • sprawy o zachowek,
Prawo pracy
 • opracowywanie projektów umów o pracę, regulaminów pracy,wynagrodzenia, kontraktów menadżerskich,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • doradztwo w sporach ze związkami zawodowymi, w sprawach związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
Prawo spółek handlowych
 • przygotowywanie formularzy niezbędnych do rejestracji spółek,
 • pomoc prawna przy organizacji, tworzeniu i likwidacji spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek,
 • opiniowanie oraz sporządzanie umowy spółki oraz jej statutu,
 • reprezentacja spółek w sporach sądowych,
 • opiniowanie i przygotowanie kontraktów,
 • negocjacje,
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
Prawo karne
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego – oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
Prawo administracyjne i podatkowe
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi I i II instancji w postępowaniu administracyjnym i podatkowym,
 • zastępstwo procesowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie pism w toku postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie skarg, skarg kasacyjnych w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego;
Odszkodowania
 • dochodzenie odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w imieniu firmy, za szkody z OC działalności firmy,
 • sprawy o odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej,
Windykacja należności
 • negocjowanie spłaty zadłużenia,
 • zabezpieczenie należności,
 • nadzór nad spłatami,
Negocjacje prawne
 • negocjacje przedprocesowe - występowanie w imieniu Klientów w celu polubownego załatwienia sprawy,
 • negocjacje procesowe - reprezentowanie strony w celu polubownego załatwienia sprawy.